VŠOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

platné od 01.01.2023

ÚDAJE DODÁVATEĽA

372 DPI s.r.o.
Vlčie Hrdlo 1037/37
821 07 Bratislava, Slovensko
IČO: 54 506 212, DIČ: 2121726629.
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 160606/B
Kontaktné údaje:
Zodpovedná osoba: Richard Tholt - KONATEĽ
www.vytlacim.sk , jato@vytlacim.sk , +421 947 904 123 (SK)
BANKOVÉ SPOJENIE:
ČSOB Banka: 4030595162 / 7500
 1. Objednávka sa stane záväznou pre dodávateľa jej potvrdením. Dodávateľ má právo zákazku odmietnuť.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky doručiť dodávateľovi všetky podklady potrebné na splnenie objednávky, len ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku pred dohodnutou dobou dodania.
 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na vystavenie preddavkovej faktúry za predmet objednávky až do výšky 100% hodnoty objednávky a zároveň si vyhradzuje právo splniť objednávku až po zaplatení sumy, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle preddavkovej faktúry. Pokiaľ Objednávateľ zaplatí sumu uvedenú v preddavkovej faktúre, nemá nárok na jej vrátenie, ani v prípade zmeny alebo zrušenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne inak.
 4. Doba dodania predmetu splnenia objednávky sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ neposkytne súčinnosť, najmä dodať všetky potrebné materiály potrebné na splnenie objednávky.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za predmet objednávky v čase určenom dodávateľom, ak sa nedohodne inak. Splatnosť faktúry je 7 dní.
 6. Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza na objednávateľa až okamihom úplného zaplatenia dohodnutej ceny (výhrada vlastníctva).
 7. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku prostredníctvom tretej osoby.
 8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto objednávky, prípadne, že dodávateľ nedodržal termín dodania.
 9. Záručná lehota na kvalitu našich produktov je v trvaní 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru alebo neprimeranou údržbou a zaobchádzaní s ním.
 10. V prípade reklamácie požadujeme:
  • Fotodokumentáciu reklamácie.
  • Doklad o dodaní tovaru dodávateľom objednávateľovi (scan faktúry s termínom dodania tovaru na mail)
  • Dodanie tovaru na adresu spoločnosti: 372 DPI s.r.o.,Vlčie Hrdlo 1037/37, 821 07 Bratislava, Slovensko
  • Písomnú reklamáciu z odôvodnením reklamácie (mailom alebo písomne – pošta.
  • Objednávateľ dodá reklamovaný tovar na adresu spoločnosti na vlastné náklady.
 11. Dôvodom k reklamácii nie je, pokiaľ ide o rozmery, gramáž a/alebo zrážanlivosť tovaru doručeného na základe objednávky, rozpor z objednávkou do výšky ± 5 % hodnoty uvedenej v objednávke, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 2 stupne na stupnici šedej
 12. Záväzkovo právny vzťah z tejto objednávky sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (voľba Obchodného zákonníka).
 13. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným Okresným súdom.
 14. Dodávateľ je oprávnený zmeniť veľkosť DPI v grafických podkladoch dodaných objednávateľom, pričom tlačové dáta nesmú mať menšie rozlíšenie ako 50 DPI pri mierke M1:1
 15. Výrobca si vyhradzuje právo grafiku vytlačiť z viacerých kusov a následne ich spájať príslušnou technológiu (nadlepovanie, teplovzdušné zváranie) v jeden celok.
 16. Odberateľ berie na vedomie, že jednotlivé kusy spájaných materiálov, tvoriacich jeden celok – jednu grafiku, môžu byť rozlišné v rozmere, čo spôsobí neplynulí prechod grafiky z jedného spájaného kusu na druhy. Tolerancia nepresnosti je maximálne 1% z dlhšej strany jedného kusu ktorý sa spája s druhým.
 17. Odberateľ stráca právo reklamovať umiestnenie polepov na dopravných prostriedkoch pokiaľ dodávateľovi nedodal vizualizáciu umiestnenia polepov z príslušným okótovaním umiestnenia v milimetroch, alebo nedodal vizualizáciu polepov na dopravnom prostriedku v krivkách v mierke M1:1 konkrétneho dopravného prostriedku na ktorý sa dané polepy aplikujú. Táto podmienka platí len v prípade, že grafický návrh a podklady na výrobu polepu nezhotovil dodávateľ.
 18. Pri lepení fólií na sklenené plochy ako napríklad: solárne fólie, bezpečnostné fólie, pieskované fólie objednávateľ berie na vedomie, že môžu byť fólie lepené za použitia vody a saponátu a po ukončení prác môže byť pod fóliu ostať prebytočná voda. Táto prebytočná voda môže spôsobiť estetické vady ako napríklad bubliny a fľaky. Tie vady sú však dočasné a po zaschnutí zmiznú. Doba schnutia je individuálna v závislosti od hrúbky a typu fólie a teploty v ktorej sa sklenená plocha nachádza. Pri umiestnení v interiéry pri izbovej teplote to nie je viac ako 60dní pri akejkoľvek fólií, z výnimkou extra hrubých bezpečnostných fólií (200 μ a viac) pri ktorých doba schnutia môže trvať až 90dní.
 19.  Reklamácia sa nevzťahuje na gramatické a grafické chyby a preklepy, ktoré môžu byť obsahom reklamných materiálov ak objednávateľ obdržal grafický náhľad, ktorý odsúhlasil. V prípade, že objednávateľ trvá na odstránení chýb alebo preklepov znovu vyhotovením reklamného materiálu je dodávateľ oprávnený si tieto úkony účtovať a následne fakturovať.
 20. Objednávateľ po obdržaní tovarov a služieb dodávateľom sa zaväzuje kontrolovať technický stav predmetu objednávky, pokiaľ bola predmetom objednávky montáž reklamného zariadenia (tabuľa, reklamná plachta, konštrukcia, svetelný box a pod.). Táto povinnosť objednávateľovi vzniká po 24 mesiacoch, ktoré začnú plynúť odo dňa prevzatia predmetu objednávky. Pokiaľ objednávateľ nie je schopný alebo kompetentný technický stav preveriť, môže o to požiadať dodávateľa, ktorý si ale túto službu môže účtovať, nie však vo vyššej sume ako bola služba a tovar účtovaný pri dodaní. Pokiaľ objednávateľ chce preveriť technický stav treťou osobou, má na to právo, avšak tento úkon musí byť písomne zdokumentovaný spolu s uvedeným dátumom a tretia osoba preberá zodpovednosť za technickú stav reklamného zariadenia. Tretia osoba musí byť spôsobilá vykonávať technický posudok. Technická kontrola musí byť vykonaná každý rok minimálne jeden krát.
 21. Dodávateľ 372 DPI s.r.o. nemá povinnosť archivovať grafické podklady po ukončení a odovzdaní predmetu objednávky a je oprávnený všetky dáta na trvalo vymazať. V prípade, že objednávateľ si chce dáta uchovať, oznámi to dodávateľovi pri objednávke a ten doručí všetky grafické podklady súvisiace s predmetom objednávky spolu s predmetom objednávky objednávateľovi pred vymazaním.
 22.  Objednávateľ môže požadovať zálohovú platbu vo výške 100% z predmetnej objednávky, pri zákazkách drahších ako 100 € a to hlavne od objednávateľa z ktorým za posledných 24 mesiacov nedošlo k žiadnemu obchodu.