ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
  372 DPI s.r.o.,Vlčie Hrdlo 1037/37
  821 07 Bratislava, Slovensko
  IČO: 54 506 212, DIČ: 2121726629.
  (ďalej len: „
  prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:Kontaktné údaje:
  Zodpovedná osoba: Richard Tholt - KONATEĽ
  www.vytlacim.sk , jato@vytlacim.sk
 3. telefón: +421 947 904 123 (SK)
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.
ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

III
ÚČEL SPRACOVANIA, KATEGÓRIE, ZDROJE A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia
osobných
údajov
(spraco-vatelia)
Plnenie zmluvyVybavenie objednávky a
odpoveď na dopyt
zaslaný cez
kontaktný formulár
Osobné údaje klientov
(kontaktné údaje)
E-mailová komunikácia,
kontaktný formulár,
objednávkový formulár
Subdodávatelia,
mailingové
služby, tlačené
dokumenty
Oprávnený záujemBežná analýza
návštevnosti, odhaľovanie
chýb serveru a
prevencia proti podvodov a
útokom na server
Po dobu 50 mesiacov:
Pseudoanonymizované
identifikátory registrovaných
uživateľov ako UserID,
IP adresy a údaje o
prehliadaní webu.
Pohyb užívateľa na webe,
registrácia a vytvorenie
anonymizovaného
ID uživateľa,
zobrazenia stránky s chybou
Google Analytics,
webhostingové

služby

 

IV.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s jej prevádzkovaním,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / úložiska dát a súborov / analytických nástrojov.

 

VI.
VAŠE PRÁVA

 1. Za podmieno
  k stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä používaním hesiel, antivírového programu a šifrovania.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 03.05.2020.